Fot. Ł. Zakrzewski Fot. B. Fryszkowski Fot. E. Piestrzeniewicz Fot. E. Piestrzeniewicz fot. Michał Bachański

Raport z badań

Data aktualności: 28-04-2014

Raport z badań

Pierwszy pilotażowy raport z Badań Losów Zawodowych Absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie!

W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

„Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów”.

Zgodnie z zarządzeniem nr 32/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecnie z dnia 11-12-2012r. obowiązek ten na Akademii Morskiej w Szczecinie organizuje i przeprowadza Biuro Karier AM. Badanie w całości jest finansowane ze środków Biura Karier.

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone wśród absolwentów, którzy złożyli egzamin inżynierski bądź magisterski w okresie od stycznia do grudnia 2012 (rocznik 2011/2012).

Kwestionariusze ankiet były wysyłane w okresie od 6 do 12 miesięcy od złożenia egzaminu dyplomowego. Poniższy raport przedstawia wyniki pierwszej – pilotażowej edycji badania „Losy zawodowe absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Metodyka zbierania danych
Etapy badania losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie:

Narzędzie badawcze.
Narzędziem badawczym wykorzystanym do przeprowadzenia badań pilotażowych był kwestionariusz ankiety.

Sekcja I zwierała pytania dotyczące m.in. płci, miejsca zamieszkania, ukończonego wydziału i kierunku studiów.
Sekcja II dotyczyła przebiegu studiów i ich oceny i zawierała pytania dotyczące aktywności podczas studiów oraz oceny własnych kompetencji.
Sekcja III związana była z tematyką pracy zawodowej i zawierała pytania dotyczące zgodności ze zdobytym wykształceniem, rodzajem przedsiębiorstwa, stanowiskiem oraz wysokością zarobków. W tej sekcji znajdowały się również pytania związane z oczekiwaniami pracodawców oraz absolwentów, przyczynami nie podjęcia pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Populacja badawcza

 

 

 

 

 

 

 

Prawie połowa (41%) absolwentów, którzy złożyli formularz do Badań Losów Zawodowych w Biurze Karier wypełniło ankietę. W badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie udział wzięło prawie 200 absolwentów, z czego największą grupę stanowili absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Większość przebadanej grupy stanowią mężczyźni 63%, co wynika głównie ze specyfiki Uczelni. Absolwenci, którzy wzięli udział w badaniu ukończyli w większości studia stacjonarne (68%).

Sytuacja zawodowa absolwentów studiów I i II stopnia
Zdecydowana większość absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie jest aktywna zawodowo, pracuje lub prowadzi własną działalność gospodarczą (78%). Co piąty uczestnik badania nie deklaruje żadnej aktywności zawodowej (22%). Należy jednak podkreślić, że znaczna część respondentów nieaktywnych zawodowo to osoby kontynuujące naukę na studiach II stopnia. Prawie połowa ankietowanych kontynuuje pracę rozpoczętą podczas studiów, a co czwarty znalazł zatrudnienie do 2 miesięcy od obrony dyplomu. Ponad połowa ankietowanych absolwentów AM pracuje w oparciu o umowę o pracę, w drugiej kolejności w oparciu o kontrakt lub projekt, a jedynie 6% w oparciu o umowę cywilno-prawną.

Absolwenci AM a praca zawodowa.

  

Zdecydowana większość absolwentów jest aktywna zawodowo.
Stosunkowo niewiele osób decyduje się na prowadzenie własnej firmy – są to głównie absolwenci wydziału WIET.
Absolwenci AM prowadzący własną działalność gospodarczą założyli ją, przede wszystkim dlatego, że pracodawca tego wymagał oraz chcieli pracować „na swoim”.

Absolwenci nie szukający zatrudnienia w większości kontynuują naukę.
Umowa o pracę przeważa w formach zatrudnienia absolwentów AM.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwania absolwenta od pracodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci AM przy wyborze miejsca pracy cenią sobie najbardziej dobre warunki, stabilizację zawodową oraz możliwość awansu. Najmniej ważny dla ankietowanych jest dogodny dojazd i co ciekawe możliwość doskonalenia kwalifikacji.

Oczekiwania pracodawcy w opinii absolwentów AM.
Według absolwentów biorących udział w badaniu pracodawcy wymagają głównie dobrej znajomości języka obcego w mowie i w piśmie, samodzielności oraz umiejętności pracy w warunkach stresujących.

Branże w jakich znajdują zatrudnienie nasi absolwenci
Wydział Nawigacyjny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Mechaniczny:

 

 

 

 

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie absolwenci szukają pracy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najczęstszym źródłem szukania pracy jest Internet (24%) oraz pomoc znajomych (18%). Wysokim zainteresowaniem cieszą się również Biuro Karier (15%), pomoc rodziny (14%) oraz ogłoszenia w prasie (11%).

Ocena studiów w oczach absolwenta do roku od obrony dyplomu

 

 

 

 

 

 

 

Znacznie ponad połowa respondentów uważa, że wiedza i umiejętności wyniesione z uczelni pomogły mu w znalezieniu zatrudnienia, a ponad ¾ uważa, że ta wiedza jest przydatna w wykonywanej pracy.

Najwyżej cenione kompetencje nabyte podczas studiów przez absolwentów studiów I i II stopnia to:

  • Umiejętność efektywnej pracy w zespole – 79% absolwentów oceniło tę umiejętność na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Umiejętność ta jest również wysoko oceniana przez pracodawców.
  • Umiejętność szybkiego pozyskiwania nowej wiedzy – 78% absolwentów oceniło tę umiejętność na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Szybkość uczenia jest bardzo przydatna przy podejmowaniu zatrudnienia oraz nowych obowiązków w życiu zawodowym.

Podsumowanie

Blisko 75% absolwentów podejmowało różne prace w trakcie trwania studiów, np. dorywcze prace studenckie, dowodzi to zaangażowaniu w swój rozwój i kreowaniu ścieżki kariery już w trakcie nauki. Większość z tych osób pracowała w oparciu o umowę cywilno-prawną, czyli umowę zlecenie lub umowę o działo. Wśród absolwentów wykazujących dodatkową aktywność podczas studiów, co trzeci badany uczestniczył zarówno w szkoleniach jak i w nadobowiązkowych praktykach lub stażach.
Absolwenci zapytani czy ponownie wybraliby Akademię Morską w Szczecinie w 70% odpowiadali twierdząco, z czego ponad 70% wybrałoby ten sam kierunek.

Powrót

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Dane techniczne zawarte na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl mają wyłacznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: